Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án chế tạo máy bay Four Season Việt Nam của Công ty chế tạo máy Four Season Việt Nam

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án chế tạo  máy bay Four Season Việt Nam của Công ty chế tạo máy Four Season Việt Nam .