Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường “Dự án sản xuất khuôn, sản phẩm nhựa cao cấp Jinyunfeng Việt Nam” của Công ty TNHH Công nghệ chính xác Jinyunfeng Việt Nam

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung của Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường “Dự án sản xuất khuôn, sản phẩm nhựa cao cấp Jinyunfeng Việt Nam” của Công ty TNHH Công nghệ chính xác Jinyunfeng Việt Nam.