Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án: “Nhà máy sản xuất vật liệu phân huỷ sinh học công nghệ cao Ecovance” – Công ty TNHH Ecovance Việt Nam

Nhấn vào đây Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án: “Nhà máy sản xuất vật liệu
phân huỷ sinh học công nghệ cao Ecovance” – Công ty TNHH Ecovance Việt Nam