Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án Sản xuất lắp ráp Robot, các bộ phận của robot và thiết bị điều khiển động cơ – Hạng mục: Nhà máy A10 của Công ty TNHH Rorze Robotech

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung của Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án Sản xuất lắp ráp Robot, các bộ phận của robot và thiết bị điều khiển động cơ – Hạng mục: Nhà máy A10 của Công ty TNHH Rorze Robotech.