Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của “Dự án San – Tohno Việt Nam” – hạng mục sản xuất khuôn, linh kiện ép nhựa chính xác của công ty TNHH khoa học kỹ thuật truyền động San – Tohno (Hải Phòng)

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung của Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của “Dự án San – Tohno Việt Nam” – hạng mục sản xuất khuôn, linh kiện ép nhựa chính xác của công ty TNHH khoa học kỹ thuật truyền động San – Tohno (Hải Phòng)