Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án “Nhà máy dược phẩm Trung ương 3 – Tràng Duệ” của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung của Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án “Nhà máy dược phẩm Trung ương 3 – Tràng Duệ” của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3.