Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án “Magnetec Việt Nam ” của công ty TNHH Magnetec Việt Nam

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung của Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án “Magnetec Việt Nam ” của công ty TNHH Magnetec Việt Nam.