Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án “Dự án Nhà máy sản xuất băng dính tại Việt Nam” của Công ty TNHH kỹ thuật bao bì Adhes Việt Nam

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung của Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án “Dự án Nhà máy sản xuất băng dính tại Việt Nam” của Công ty TNHH kỹ thuật bao bì Adhes Việt Nam.