Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án “Chi nhánh Công ty TNHH Top Solvent (Việt Nam) – Nhà máy Cảng Hải Phòng

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án “Chi nhánh Công ty TNHH Top Solvent (Việt Nam) – Nhà máy Cảng Hải Phòng