Báo cáo đề xuất cấp giấp phép môi trường của dự án “Amtran Invesment ” của Công ty TNHH Amtran Việt Nam

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung của Báo cáo đề xuất cấp giấp phép môi trường của dự án “Amtran Invesment ”  của Công ty TNHH Amtran Việt Nam.