Phân công công tác lãnh đạo

1. Ông Trần Hồng Chính
– Chức vụ: Phó Chánh Văn Phòng phụ trách
2. Bà Lê Thị Thu Hà
– Chức vụ: Phó Chánh Văn Phòng – Trưởng Bộ phận một cửa
– Email: lethithuha.bql@haiphong.gov.vn
3. Bà Trịnh Thị Hiếu
– Chức vụ: Chuyên viên
– Email: trinhthihieu@haiphong.gov.vn
4. Bà Ngô Quỳnh Hương
– Chức vụ: Chuyên viên
5. Ông Ngô Quang Huy
– Chức vụ: Chuyên viên
6. Bà Tạ Thị Phương Thảo
– Chức vụ: Chuyên viên

1. Ông Trần Hồng Chính
– Chức vụ: Phó Chánh Văn Phòng phụ trách
2. Bà Lê Thị Thu Hà
– Chức vụ: Phó Chánh Văn Phòng – Trưởng Bộ phận một cửa
– Email: lethithuha.bql@haiphong.gov.vn
3. Bà Trịnh Thị Hiếu
– Chức vụ: Chuyên viên
– Email: trinhthihieu@haiphong.gov.vn
4. Bà Ngô Quỳnh Hương
– Chức vụ: Chuyên viên
5. Ông Ngô Quang Huy
– Chức vụ: Chuyên viên
6. Bà Tạ Thị Phương Thảo
– Chức vụ: Chuyên viên