Thủ tục thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp (đối tượng do UBND thành phố ủy quyền cho Ban Quản lý)

Trình tự thực hiện:

– Bước 1: Chủ dự án nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (bộ phận một cửa) của Ban Quản lý KKT Hải Phòng. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra, hướng dẫn, nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, ghi “Phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả”; chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường; trường hợp không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, trả lại ngay hồ sơ cho chủ dự án.

– Bước 2:  Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường thực hiện TTHC.

Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu, trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường báo cáo Lãnh đạo Ban có văn bản thông báo nêu rõ lý do chưa thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho chủ dự án.

Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng trình Lãnh đạo Ban ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

– Bước 3: Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường xem xét thông qua hoặc không thông qua báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

– Bước 4: Nếu báo cáo đánh giá tác động môi trường được thẩm định thông qua với kết quả thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung; hoặc thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung, Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường sẽ thông báo tới chủ dự án để hoàn thiện. Sau đó, Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường trình Lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ra quyết định phê duyệt.

Nếu báo cáo không được thông qua, Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường thông báo cho chủ dự án và trả lại hồ sơ theo quy định.

– Bước 5: Chủ dự án nhận kết quả tại Bộ phận một cửa Ban Quản lý.

Cách thức thực hiện:

Chủ dự án nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (01 bản);

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án (tối thiểu 07 bản);

+ Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo kinh tế – kỹ thuật của dự án đầu tư hoặc các tài liệu tương đương (01 bản);

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

– Thời hạn thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tối đa là ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.

– Thời gian thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường không bao gồm thời gian chủ dự án hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ dự án.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Lệ phí:

– Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường tính theo Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về việc quy định một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

– Mẫu 05 Phụ lục VI Mục I Phụ lục: văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

– Mẫu 04 Phụ lục VI Mục I Phụ lục: cấu trúc và nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường;

(ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ)

* Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13;

+ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

+ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

+ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường;

+ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

+ Quyết định số 1329/QĐ-TTg ngày 19/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng;

+ Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 05/01/2018  của UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng;

+ Quyết định số 3471/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ủy quyền thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ thực hiện trong khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.