Công văn số 1988/BQL-QHXD – Lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 quận Hải AN tại khu vực Đình Vũ, Nam Đình Vũ

Ngày 28/04/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 1988/BQL-QHXD – Lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 quận Hải AN tại khu vực Đình Vũ, Nam Đình Vũ. Xem chi tiết văn bản tại đây.