Thực hiện kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 13/01/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố

Ngày 10/02/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 460/BQL-TNMT về việc Về việc Thực hiện kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 13/01/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố. Xem chi tiết văn bản tại đây.

Dự thảo luật đất đai sửa đổi đề nghị xem tại đại chỉ: https://luatdatdai.monre.gov.vn/tai-lieu-du-thao-luat