Kế hoạch số 58KH-BQL về việc Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày 24/02/2023, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch số 58KH-BQL về việc Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Xem chi tiết văn bản tại đây.