Kế hoạch 1651/KH-BQL – Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Ngày 14/04/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 1651/KH-BQL về Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng. Xem chi tiết văn bản tại đây.