Công văn số 500/BQL-VP – Xem xét tham gia gian hàng về đô thị thông minh của thành phố Hải Phòng tại Chương trình Diễn đàn và Triển làm Quốc tế đô thị thông minh Châu Á – Smartcity ASIA 2023 (gửi bổ sung)

Ngày 14/02/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành văn bản số 500/BQL-VP về việc xem xét tham gia gian hàng về đô thị thông minh của thành phố Hải Phòng tại Chương trình Diễn đàn và Triển làm Quốc tế đô thị thông minh Châu Á – Smartcity ASIA 2023 (gửi bổ sung). Xem chi tiết văn bản tại đây.