Công văn số 364/BQL-LĐ – Gửi doanh nghiệp về thể lệ hội thi sáng tạo kỹ thuật cho công nhân lao động của UBND thành phố

Ngày 03/02/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 364/BQL-LĐ v/v Gửi doanh nghiệp về thể lệ hội thi sáng tạo kỹ thuật cho công nhân lao động của UBND thành phố. Xem văn bản tại đây.