Công văn số 1859/BQL-TNMT – Tham gia góp ý nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày 24/04/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 1859/BQL-TNMT – Tham gia góp ý nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Xem chi tiết văn bản tại đây.