Công văn số 1422/BQL-QLDN – Mời tham gia Đoàn giao dịch thương mại tại Uzbekistan và Bulgaria

Ngày 04/04/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 1422/BQL-QLDN về việc Mời tham gia Đoàn giao dịch thương mại tại Uzbekistan và Bulgaria. Xem chi tiết văn bản tại đây.