Công văn số 1360/KH-BQL – Kế hoạch chuyển đối số Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng năm 2023

Ngày 31/03/2023. Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành  Công văn số  1360/KH-BQL – Kế hoạch chuyển đối số Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng năm 2023. Xem chi tiết văn bản tại đây.