Công văn số 1357/BQL-QLLĐ – Mời tham gia Đoàn giao dịch Xúc tiến Đầu tư – Thương mại tại Nhật Bản

Ngày 31/03/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 1357/BQL-QLLĐ về Mời tham gia Đoàn giao dịch Xúc tiến Đầu tư – Thương mại tại Nhật Bản. Xem chi tiết văn bản tại đây.