Công văn số 1057/BQL-LĐ – Hỗ trợ doanh nghiệp trong KCN, KKT trên địa bàn thành phố về liên kết đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Ngày 15/03/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 1057/BQL-LĐ – Hỗ trợ doanh nghiệp trong KCN, KKT trên địa bàn thành phố về liên kết đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Xem chi tiết văn bản tại đây.