Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án công ty TNHH kỹ thuật bao bì Adhes Việt Nam

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung GPMT của Dự án sản xuất bao bì của công ty TNHH kỹ thuật bao bì Adhes Việt Nam.