Báo cáo đề xuất cấp GPMT của công ty TNHH Việt Nam New Century Industrial

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung GPMT của dự án “Sản xuất khung xe và lắp ráp xe địa hình tại Hải Phòng” của công ty TNHH Việt Nam New Century Industrial