Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-HĐPHPBGDPL ngày 07/3/2024 của Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố

Ký hiệu: Số/KH: 1655/BQL-VPĐD (số đến: 371)

Ngày ban hành: 16/04/2024

Trích yếu: Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-HĐPHPBGDPL ngày 07/3/2024 của Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố

Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng