Giấy phép số 307/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường của Công ty TNHH JX Nippon Oil & Energy Việt Nam

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Giấy phép môi trường của Công ty TNHH JX Nippon Oil & Energy Việt Nam