Giấy phép số 3056/GPMT-BQL – Giấy phép môi trường (cấp điều chỉnh lần 1) cho Công ty TNHH Mặt trời Cát Bà

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Giấy phép môi trường (cấp điều chỉnh lần 1) cho Công ty TNHH Mặt trời Cát Bà