Báo cáo đề xuất cấp GPMT của dự án “Nhà máy năng lượng mặt trời Flat Việt Nam – Hạng mục nhà máy và nhà kho”

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung GPMT của dự án”Nhà máy năng lượng mặt trời Flat Việt Nam – Hạng mục nhà máy và nhà kho” của công ty TNHH Flat Việt Nam