V/v chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Vui lòng nhấn vào đây để xem toàn văn Công văn số 1434/BQL-QLDN ngày 07/4/2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng. 

Chia sẻ:

Công ty Đại Thắng Khu Công nghiệp Nam Đình Vũ