Văn bản hướng dẫn đầu tư

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Xem Tải về
1 299/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng bến số 5, số 6 khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng 4/3/2021 Xem Tải về
2 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) 28/6/2017 Xem Tải về
3 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư 28/6/2017 Xem Tải về
4 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 27/6/2017 Xem Tải về
5 Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) 28/6/2017 Xem Tải về
6 Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) 27/6/2017 Xem Tải về
7 Danh mục dự án kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2020 9/12/2016 Xem Tải về
8 Biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và Báo cáo hoạt động đầu tư tại VN 6/7/2016 Xem Tải về
9 Danh mục dự án thuộc trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư 6/7/2016 Xem Tải về
10 Danh mục dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư kèm theo QĐ số 2523 ngày 23/12/2013 của UBND thành phố HP 15/1/2015 Xem Tải về
11 Danh sách 02 dự án trong KKT Đình Vũ - Cát Hải thuộc danh mục dự án quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài tới năm 2020 ban hành kèm theo QĐ số 631/QĐ-TTG ngày 29/04/2014 của thủ tướng CP 15/1/2015 Xem Tải về
12 Danh mục công nghệ cao được ưu tiên phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển 15/1/2015 Xem Tải về
13 Danh mục dự án công nghiệp đầu tư có điều kiện ban hành kèm theo Quyết định số 2523/QĐ-UBND ngày 23/12/2013 của UBND Thành phố. 8/5/2014 Xem Tải về
14 Danh mục dự án công nghiệp không chấp thuận đầu tư ban hành kèm theo quyết định số 2523/QĐ-UBND ngày 23/12/2013 của UBND thành phố 5/5/2014 Xem Tải về
15 Danh much dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư vào KCN Đình Vũ đến năm 2020 22/4/2014 Xem Tải về
16 Danh mục dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư vào Khu công nghiệp Tràng Duệ đến năm 2020 22/4/2014 Xem Tải về
17 Danh mục dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư vào Khu công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng đến năm 2020 22/4/2014 Xem Tải về
18 Danh mục dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư vào Khu công nghiệp Nam Đình Vũ đến năm 2020 22/4/2014 Xem Tải về
19 Danh mục dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư vào Khu công nghiệp Vsip đến năm 2020 22/4/2014 Xem Tải về
20 Danh mục dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư vào Khu công nghiệp An Dương đến năm 2020 22/4/2014 Xem Tải về
Công ty Đại Thắng Khu Công nghiệp Nam Đình Vũ