V/v trực Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Vui lòng nhấn vào đây để xem toàn văn Quyết định số 325/BQL-VP ngày 25/01/2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng. 

Chia sẻ:

Công ty Đại Thắng Khu Công nghiệp Nam Đình Vũ