V/v thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về phòng, chống dịch Covid-19 khi tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính

Vui lòng nhấn vào đây để xem toàn văn Công văn số 756/BQL-VP ngày 25/02/2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế./.

Chia sẻ:

Công ty Đại Thắng Khu Công nghiệp Nam Đình Vũ