Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng bến số 5, số 6 khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng

Vui lòng nhấn vào đây để tải toàn văn Quyết định số 299/QĐ-TTg ngày 04/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Chia sẻ:

Công ty Đại Thắng Khu Công nghiệp Nam Đình Vũ