Quy hoạch chung xấy dựng Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải đến năm 2025

Được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1438/QĐ -TTg ngày 03/10/2012;

- Xác định Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải là khu kinh tế tổng hợp nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng và vùng duyên hải Bắc bộ, là một trung tâm kinh tế biển, đa ngành, đa lĩnh vực của vùng duyên hải Bắc Bộ và của cả nước, có cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội hiện đại, đồng bộ gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh;

- Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải có tổng diện tích khoảng 22.540 ha bao gồm: Phần diện tích Khu kinh tế hiện hữu là 22.140 ha và phần diện tích mở rộng khoảng 400 ha toàn bộ diện tích Khu công nghiệp Tràng Duệ. Phạm vi ranh giới Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải được xác định: Ranh giới phần diện tích hiện hữu được xác định tại Quyết định số 1438/QĐ-TTg ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và ranh giới phần mở rộng được xác định theo quy hoạch Khu công nghiệp Tràng Duệ.
 

 

 

Chia sẻ:

Công ty Đại Thắng Khu Công nghiệp Nam Đình Vũ