Phòng ban chuyên môn

 

I. VĂN PHÒNG BAN QUẢN LÝ

Điện thoại: 02253 569 170 / 02253 823 206

Điện thoại tổ bảo vệ: 02253 747 442 

1. Ông Nguyễn Công Thành 

- Chức vụ: Chánh văn phòng

- Email: nguyencongthanhvp@haiphong.gov.vn

2. Ông Trần Hồng Chính

- Chức vụ: Phó Chánh văn phòng

3. Bà Lê Thị Thu Hà

- Chức vụ: Phó Chánh Văn Phòng

- Email: lethithuha.bql@haiphong.gov.vn

4. Bà Trịnh Thị Hiếu 

- Chức vụ: Chuyên viên, phụ trách kế toán

- Email: trinhthihieu@haiphong.gov.vn

5. Ông Nguyễn Thế Huy 

- Chức vụ: Chuyên viên

- Email: nguyenthehuy.heza.@gmail.com                   

II. PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ – Điện thoại: 02253 841 693 

1. Ông Phạm Hữu Quang Huy

- Chức vụ: Trưởng phòng; Bí Thư Đoàn TNCS HCM Khu kinh tế

- Email: phamhuuquanghuy.bql@haiphong.gov.vn

1. Ông Nguyễn Ngọc Sinh 

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Email: nguyenngocsinh.gsdt@haiphong.gov.vn

2. Ông Lương Quang Hải 

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Email: luongquanghai.qldt@haiphong.gov.vn

3. Ông Đỗ Quang Minh

- Chức vụ: Chuyên viên

- Email: doquangminh.qldt@haiphong.gov.vn

4. Ông Phạm Thanh Bình

- Chức vụ: Chuyên viên

- Email: binh812@gmail.com

III. PHÒNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP- Điện thoại: 02253 569324/ 02253 569 171

1. Ông Nguyễn Đức Thịnh

- Chức vụ: Trưởng phòng

2. Ông Nguyễn Đức Hải

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Email: nguyenduchai.qldn@haiphong.gov.vn   

3. Bà Nguyễn Thị Hà Minh 

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Email: nguyenthihaminh.bql@haiphong.gov.vn

4. Ông Lê Viết Cường 

- Chức vụ: Chuyên viên

- Email: levietcuong.qldn@haiphong.gov.vn

5. Ông Phạm Đức Cường

- Chức vụ: Chuyên viên

- Email: phamduccuong.khth@haiphong.gov.vn

IV. PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG - Điện thoại: 02253 822 047

1. Ông Nguyễn Văn Luận

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Email: nguyenvanluan.qlld@haiphong.gov.vn  

2. Bà. Nguyễn Thị Ngân Chung 

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Email: nguyenthichung.qlld@haiphong.gov.vn

3. Bà Nguyễn Kim Phượng

- Chức vụ: Chuyên viên

- Email: nguyenkimphuong.bql@haiphong.gov.vn

4. Bà Bùi Ngọc Mai

- Chức vụ: Chuyên viên

- Email: buingocmai1991@gmail.com

V. PHÒNG QUẢN LÝ QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG - Điện thoại: 02253 569 398

1. Ông Nguyễn Quang Minh

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Email: nguyenducthinh@haiphong.gov.vn

2. Ông Nguyễn Quang Huy

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Email: nguyenquanghuy.bql@haiphong.gov.vn

3. Ông Nguyễn Đức Tùng 

- Chức vụ: Chuyên viên

- Email: nguyenductung@haiphong.gov.vn 

4. Bà Đồng Thị Thiện

- Chức vụ: Chuyên viên

- Email: thien.gt@gmail.com

5. Ông Nguyễn Văn Hòa 

- Chức vụ: Chuyên viên

- Email: nguyenvanhoa.khth@haiphong.gov.vn

VI. PHÒNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - Điện thoại: 02253 569 397

1. Ông Phạm Hồng Minh

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng phụ trách

- Email: phamhongminh@haiphong.gov.vn 

2. Ông Đặng Sỹ Tuân 

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Email: dangsytuan@haiphong.gov.vn 

3. Ông Nguyễn Trọng Tuân

- Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

- Email: nguyentuan0285@gmail.com

4. Ông Trần Minh Quang  

- Chức vụ: Chuyên viên

- Email: qw828252@gmail.com

5. Bà Đỗ Thị Hoài 

- Chức vụ: Chuyên viên

- Email: dothihoai.tnmt@haiphong.gov.vn

6. Ông Nguyễn Văn Vương

- Chức vụ: Chuyên viên

- Email: vuonggeap@gmail.com

VII. PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP - Điện thoại: 02253 841 138  

1. Bà Trần Thị Mai Chi

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Email: tranthimaichi@haiphong.gov.vn    

2. Bà Ngô Quỳnh Hương 

- Chức vụ: Chuyên viên

- Email: ngoquynhhuong.khth@haiphong.gov.vn

3. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

- Chức vụ: Chuyên viên

- Email: nguyenthanhthuyvp@haiphong.gov.vn

4. Bà Bùi Thị Quỳnh Mai

- Chức vụ: Chuyên viên

- Email: buithiquynhmai@haiphong.gov.vn

VIII. VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BAN QUẢN LÝ TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ - Điện thoại: 02253 569 325

1. Ông Trần Ngọc Cường 

- Chức vụ: Phó Trưởng văn phòng

- Email: tranngoccuong@haiphong.gov.vn 

2. Ông Phạm Hồng Mẫn

- Chức vụ: Nhân viên     

- Email: phamhongman@haiphong.gov.vn

IX. PHÒNG HỖ TRỢ VÀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ - Điện thoại: 02253 822 070

1. Ông Phạm Anh Tuấn 

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Email: phamanhtuan.gsdt@haiphong.gov.vn

2. Bà Lê Thị Thu Hà 

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Email: lethithuha.gsdt@haiphong.gov.vn

3. Bà Phạm Thị Như Quỳnh

- Chức vụ: Chuyên viên

- Email: phamthinhuquynh.gsdt@haiphong.gov.vn

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY KHU KINH TẾ - Điện thoại: 02253 823 289

1. Ông Nguyễn Công Thành 

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế

- Email: nguyencongthanh@haiphong.gov.vn 

2. Bà Dương Thị Thùy Trang

- Chức vụ: Chuyên viên, Thường trực Văn phòng Đảng ủy Khu kinh tế

CÔNG ĐOÀN KHU KINH TẾ - Điện thoại: 02253 746 856

1. Bà Đinh Thị Thúy Hà

- Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế 

2. Ông Nguyễn Hồng Quang

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế 

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH KHU KINH TẾ HẢI PHÒNG - Điện thoại: 02253 746 522

1. Ông Phạm Hữu Quang Huy

- Chức vụ: Bí Thư Đoàn TNCS HCM Khu kinh tế   

 

 

 

 

Chia sẻ:

Công ty Đại Thắng Khu Công nghiệp Nam Đình Vũ