Danh mục quy trình hệ thống QLCL TCVN ISO 9001:2015

DANH MỤC QUY TRÌNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015

STT

Tên quy trình

Mã quy trình

Ghi chú

Ý kiến của tư vấn

1

Chính sách chất lượng

Mục tiêu chất lượng

CSCL

 

 

2

Sổ tay chất lượng ISO 9001:2015

STCL

 

 

3

Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản

QT.BQLKT.01

 

Biểu mẫu

4

Quy trình đánh giá nội bộ

QT. BQLKT.02

 

Biểu mẫu

5

Quy trình kiểm soát hoạt động không phù hợp và hành động khắc phục

QT. BQLKT.03

 

Biểu mẫu

6

Quy trình kiểm soát rủi ro

QT. BQLKT.04

 

Biểu mẫu

7

Quy trình họp xem xét của lãnh đạo

QT. BQLKT.05

 

Biểu mẫu 01

Biểu mẫu 02

QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

 

 

8

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

QT. BQLKT.06

 

Biểu mẫu

9

Quy trình quản lý công văn đi, đến

QT. BQLKT.07

 

 

10

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý đầu tư

QT. BQLKT.08

09 thủ tục

Biểu mẫu

Phụ lục

11

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường

QT. BQLKT.09

03 thủ tục

Phụ lục 01

Phụ lục 02

12

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quy hoạch và xây dựng

QT. BQLKT.10

09 thủ tục

 

13

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý Xuất - nhập khẩu

QT. BQLKT.11

01 thủ tục

Phụ lục 01

Phụ lục 02

14

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động

QT. BQLKT.12

03 thủ tục

Phụ lục 01

Phụ lục 02

Phụ lục 03

15

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý  Thương mại

QT. BQLKT.13

13 thủ tục

Phụ lục 01

Phụ lục 02

Phụ lục 03

Công ty Đại Thắng Khu Công nghiệp Nam Đình Vũ