Công bố công khai quyết toán ngân sách quý 1 năm 2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Vui lòng nhấn vào đây để xem toàn văn Quyết định số 1567/QĐ-BQL ngày 14/4/2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng. 

Chia sẻ:

Công ty Đại Thắng Khu Công nghiệp Nam Đình Vũ