Chính sách ưu đãi đầu tư vào Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải

Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài được quyền lựa chọn thực hiện các dự án đầu tư tại Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải (trừ những dự án đầu tư có điều kiện trong khu thuế quan và dự án thuộc danh mục lĩnh vực cấm đầu tư theo quy định của pháp luật).

Các dự án đầu tư vào Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải được thực hiện theo quy trình đăng ký đầu tư nhanh chóng, thuận lợi để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và hưởng các ưu đãi áp dụng đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Luật Đầu tư, Luật đất đai, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, Luật Hợp tác xã và các quy định khác của pháp luật về thuế, cụ thể:

1- Thuế thu nhập doanh nghiệp:
Hợp tác xã và cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư được hưởng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% áp dụng trong 15 năm, kể từ khi dự án bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh; Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 9 năm tiếp theo;

Dự án thuộc danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư và có ảnh hưởng lớn về kinh tế, xã hội cần được khuyến khích cao hơn, được Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trong trường hợp cần có khuyến khích cao hơn.

2- Thuế thu nhập cá nhân:
Người Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại Khu kinh tế được giảm 50% thuế thu nhập đối với người có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập.

3- Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:
Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong các trường hợp sau đây không thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:
- Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài.
- Hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan.
- Hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác.

4- Thuế giá trị gia tăng:
- Hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau không phải chịu thuế giá trị gia tăng.
- Hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng trong khu phi thuế quan được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 0%.

5- Thuế tiêu thụ đặc biệt:
Hàng hóa không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt trong các trường hợp sau:
- Hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan.
- Hàng hoá từ nội địa bán vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan.
- Hàng hoá được mua bán giữa các khu phi thuế quan với nhau, trừ xe ô tô chở người dưới 24 chỗ.

6- Tiền thuê đất, thuê mặt nước:
Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho cả thời hạn thuê trong các trường hợp sau:
- Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
- Dự án sử dụng đất xây dựng nhà ở cho công nhân của các khu công nghiệp.
- Đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp.
Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước sau thời gian được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước của thời gian xây dựng cơ bản:
- Mười một (11) năm đối với dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
- Mười lăm (15) năm đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Chia sẻ:

Công ty Đại Thắng Khu Công nghiệp Nam Đình Vũ