Thủ tục xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp (đối tượng do Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho Ban Quản lý xác nhận đăng ký).

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chủ dự án nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận Một cửa) của Ban Quản lý KKT Hải Phòng. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra, hướng dẫn, nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, ghi “Phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả”; chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Ban xem xét, phân công thụ lý; trường hợp không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, trả lại ngay hồ sơ cho chủ dự án.

- Bước 2: Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường thực hiện TTHC. Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu, Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường báo cáo Lãnh đạo Ban xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu, trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường báo cáo Lãnh đạo Ban có văn bản thông báo nêu rõ lý do chưa xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường cho chủ dự án.

Sau khi chủ dự án có văn bản giải trình về các vấn đề đã chỉnh sửa, bổ sung kèm theo hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đã được hoàn thiện, Phòng Quản lý Tài nguyên và môi trường rà soát, đối chiếu nếu đạt yêu cầu, báo cáo Lãnh đạo Ban xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Nếu quá thời hạn quy định, chủ dự án không nộp lại hồ sơ hoàn chỉnh, Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường báo cáo Lãnh đạo Ban, Ban Quản lý KKT Hải Phòng ra thông báo trả lại hồ sơ cho chủ dự án.

- Bước 3: Chủ dự án nhận kết quả tại Bộ phận một cửa của Ban Quản lý.

Cách thức thực hiện: Chủ dự án nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường (01 bản).

- Kế hoạch bảo vệ môi trường (03 bản);

- Báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của chủ dự án (01 bản)

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: trong thời hạn tám (08) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: chủ dự án.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài nguyên và Môi trường;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường;

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không;

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận

Lệ phí: Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Phụ lục 5.4: mẫu trang bìa của kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Sở Tài nguyên và Môi trường

- Phụ lục 5.5: mẫu cấu trúc và nội dung của kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Sở Tài nguyên và Môi trường

(ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không.

Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13;

+ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

+ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

+ Quyết định số 1329/QĐ-TTg ngày 19/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng;

+ Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 05/01/2018  của UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng;

+ Quyết định số 91/QĐ-STNMT ngày 29/6/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng về việc ủy quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ thực hiện trong khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Vui lòng nhấn vào đây để tải:

- Phụ lục 5.4 - Mẫu trang bìa Kế hoạch Bảo vệ môi trường

- Phụ lục 5.5 - Mẫu Kế hoạch bảo vệ môi trường

 

Chia sẻ:

Công ty TNHH Thép BMB vietinbank Namdinhvu Airtec