Thực hiện kiểm tra, giám sát việc tăng cường kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trong các khu công nghiệp, khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải

Vui lòng nhấn vào đây để xem toàn văn văn bản số 1010/BQL-LĐ của Ban Quản lý ngày 23/3/2020./.

Chia sẻ:

vietinbank Namdinhvu