Phối hợp tăng cường kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trong các khu công nghiệp, khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải

Vui lòng nhấn vào đây để xem toàn văn  Công văn số 1015/BQL-LĐ của Ban Quản lý ngày 23/3/2020./. 

Chia sẻ:

vietinbank Namdinhvu