Văn bản v/v lập danh sách người nhập cảnh từ Châu Âu để phòng dịch Covid-19

Vui lòng nhấn vào đây để xem toàn văn văn bản số 1096/BQL-VP của Ban Quản lý ban hành ngày 29/3/2020./.

Chia sẻ:

vietinbank Namdinhvu