Đề xuất nội dung sửa đổi Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT về mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Vui lòng nhấn vào đây để xem toàn văn Công văn số 990/BQL-QLDN của Ban Quản lý ngày 20/3/2020./.

Chia sẻ:

vietinbank Namdinhvu