Văn bản thành phố

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Xem Tải về
1 5036/UBND-VX Thực hiện Thông báo kết luận số 283/TB-VPCP ngày 08/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ 10/8/2020 Xem Tải về
2 4931/UBND-VX Tiếp tục các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới 5/8/2020 Xem Tải về
3 4930/UBND-KSTTHC Triển khai ứng dụng Bluezone trong phòng, chống Covid-19 5/8/2020 Xem Tải về
4 19/2020/QĐ-UBND Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 3/8/2020 Xem Tải về
5 4827/UBND-VX Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 30-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới 31/7/2020 Xem Tải về
6 30-CT/TU Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới 30/7/2020 Xem Tải về
7 1815/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi, bổ sung Danh mục lĩnh vực thu hút đầu tư và Tiêu chí lựa chọn các dự án đầu tư vào Khu công nghiệp Tràng Duệ thuộc Khu Kinh tế Đình Vũ- cát hải, thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 1986/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 26/6/2020 Xem Tải về
8 1733/QĐ-UBND Công bố đề cương báo cáo, biểu mẫu số liệu thuộc danh mục báo cáo định kỳ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng 24/6/2020 Xem Tải về
9 1699/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn và đổi tên Trung tâm Dịch vụ việc làm Khu kinh tế thành Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Dịch vụ việc làm Khu kinh tế Hải Phòng trực thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng 19/6/2020 Xem Tải về
10 1195/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thêm mới lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng 13/5/2020 Xem Tải về
11 3143/UBND-NC1 Nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin khi sử dụng ứng dụng trực tuyến 4/5/2020 Xem Tải về
12 3118/UBND-VX Điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố 29/4/2020 Xem Tải về
13 115/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng 24/4/2020 Xem Tải về
14 2808/UBND-VX Điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố 15/4/2020 Xem Tải về
15 2535/UBND-VX Tổ chức đón người đã cách ly từ các địa phương khác về Hải Phòng và giải quyết việc đi lại đối với một số trường hợp đặc biệt 7/4/2020 Xem Tải về
16 574/STP-QLXDVPHC&TDTHTDTHPL Phối hợp triển khai tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về xử lý đối với các trường hợp không áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 6/4/2020 Xem Tải về
17 573/STP-QLXLVPHC&TDTHPL Xử phạt vi phạm hành chính cụ thể đối với các trường hợp không áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid -Covid 19 6/4/2020 Xem Tải về
18 2496/UBNDUBND-VX Điều chỉnh một số nội dung đã chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid19 6/4/2020 Xem Tải về
19 2455/UBND-VX Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 5/4/2020 Xem Tải về
20 2449/UBND-VX Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 4/4/2020 Xem Tải về
vietinbank Namdinhvu