V/v triển khai thực hiện một số nội dung trong công tác quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong KCN, KKT

Vui lòng nhấn vào đây để xem văn bản số 216/BQL-LĐ.

Chia sẻ:

vietinbank Namdinhvu