Triển khai các văn bản pháp luật về công tác bồi thường Nhà nước

Triển khai công văn số 832/STP-HCTP của Sở Tư pháp ngày 08/6/2018 về việc triển khai các văn bản pháp luật về công tác bồi thường nhà nước, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng báo cáo như sau:

Ban Quản lý KKT Hải Phòng thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải (KKT) và các Khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn thành phố Hải Phòng, quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong KKT, các KCN trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý đã tiến hành phổ biến, quán triệt các nội dung của Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước số 10/2017/QH14 ngày 20/6/2017, Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 18/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật TNBTCNN, Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu trong công tác bồi thường nhà nước (có hiệu lực từ ngày 01/07/2018) tới toàn thể cán bộ, công chức cơ quan trong phạm vi quản lý nhà nước của mình; đã tiến hành đăng tải các văn bản pháp luật trên Cổng thông tin điện tử Ban Quản lý (www.heza.gov.vn)

Trong thời gian qua, cán bộ, công chức cơ quan Ban Quản lý chấp hành đúng các quy định của nhà nước về thực thi công vụ, giải quyết các thủ thục hành chính cho nhà đầu tư, doanh nghiệp đúng thời hạn quy định, không phát sinh yêu cầu bồi thường nhà nước theo quy định tại Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước.

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng báo cáo Sở Tư pháp tổng hợp./

Chia sẻ:

Có thể bạn quan tâm

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng năm 2019Đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên vật liệu trong thi công xây dựng công trình và làm nguyên liệu trong sản xuất vật liệu xây dựngV/v quản lý dịch vụ cung cấp suất ăn tập thể cho các doanh nghiệp KCN, KKTBan Quản lý chỉ đạo về việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tranh chấp lao động và đình côngBan Quản lý chỉ đạo về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 143/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật BHXN và Luật An toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt NamBan Quản lý chỉ đạo các doanh nghiệp về việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng năm 2019 theo Nghị đinh 157/2018/NĐ-CPBan Quản lý hướng dẫn Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và đăng ký danh hiệu thi đua năm 2019Kế hoạch số 2851/KH-BQL ngày 29/11/2018 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 50-CTr/TU. ngày 30/7/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về cải cách chính sách bảo hiểm xã hộiDoanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý lao độngQuản lý người lao động nước ngoài làm việc tại các nhà thầu của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố
Công ty TNHH Thép BMB vietinbank Namdinhvu Airtec