Báo cáo tình hình lao động tại các doanh nghiệp trong các KCN, KKT trên địa bàn thành phố theo Công văn số 1787/UBND-VX ngày 15/3/2020 của UBND

Vui lòng nhấn vào đây để xem toàn văn Báo cáo số 1059/BC-BQL ngày 26/3/2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng vềTình hình lao động tại các doanh nghiệp trong các KCN, KKT trên địa bàn thành phố theo Công văn số 1787/UBND-VX ngày 15/3/2020 của UBND./.

Chia sẻ:

vietinbank Namdinhvu