Thương mại - Xuất nhập khẩu

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Xem Tải về
1 05/2018/TT-BCT Thông tư quy định về xuất xứ hàng hóa 3/4/2018 Xem Tải về
2 31/2018/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa 8/3/2018 Xem Tải về
3 08/2018/NĐ-CP Nghị định sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương 15/1/2018 Xem Tải về
4 09/2018/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 15/1/2018 Xem Tải về
5 22/2016/TT-BCT Thông tư số 22/2016/TT-BCT về việc thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong hiệp định thương mại hàng hóa Asean (Hiệp định ATIGA) 3/10/2016 Xem Tải về
6 134/2016/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 1/9/2016 Xem Tải về
7 11/2016/TT-BCT Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 Quy định biểu mẫu thực hiện NĐ số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của CP quy định chi tiết Luật thương mại về văn phòng đại diện, CN của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 5/7/2016 Xem Tải về
8 107/2016/QH13 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 6/4/2016 Xem Tải về
9 03/2016/TT-BCT Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của NĐ số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của CP 10/5/2016 Xem Tải về
10 19/2016/NĐ-CP Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí 22/3/2016 Xem Tải về
11 107/2016/QH13 LUẬT Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 6/4/2016 Xem Tải về
12 453/BQL-TMXNK Công văn số 453/BQL-TMXNK ngày 17/3/2016 của BQL KKT Hải Phòng về việc hướng dẫn dử dụng hệ thống ECOSYS 17/3/2016 Xem Tải về
13 07/2016/NĐ-CP Nghị định số 07/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại VN 25/1/2016 Xem Tải về
14 Thông báo việc sử dụng hệ thống Ecosys mới 18/12/2015 Xem Tải về
15 28/2015/TT-BCT Thông tư số 28/2015/TT-BCT ngày 20/8/2015 quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong hiệp định thương mại hàng hóa Asean 20/8/2015 Xem Tải về
16 9866/QĐ-BCT Quyết định số 9866/QĐ-BCT về việc ban hành quy trình thí điểm cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D qua Internet - giai đoạn 2 15/9/2015 Xem Tải về
17 Thông báo V/v thực hiện khai báo C/O trên hệ thống cấp giấy chứng nhận xuất xứ điện tử (ECOSYS) 11/9/2015 Xem Tải về
18 60/2014/TT-BCT Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ công thương quy định chi tiết một số điều của NĐ số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu 27/12/2014 Xem Tải về
19 Thông tư ban hành biểu thuế ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện các hiệp định thương mại tự do giai đoạn 2015-2018 7/1/2015 Xem Tải về
vietinbank trangdue Namdinhvu Airtec