Thông báo về việc triển khai cập nhật dữ liệu Phiếu ghi chép thông tin về lao động năm 2019

Vui lòng nhấn vào đây để tải Công văn số 2618/BQL-LD ngày 12/8/2019 của Ban Quản lý Khu kinh tế thông báo về việc triển khai cập nhật dữ liệu Phiếu ghi chép thông tin về lao động năm 2019./

 

 

Chia sẻ:

Công ty TNHH Thép BMB vietinbank Namdinhvu Airtec